englishdeutschitaliano

Diákönkormányzat

A tanulói közösség tájékoztatásának, véleménynyilvánításának és érdekképviseletének iskolai rendszere

 

A tanulók közösségének tájékoztatása
A diákok tájékoztatásának és véleménynyilvánításának jogszabályban előírt fóruma a diákképviselők számára tartott diákközgyűlés. A tanulók teljes közösségének közvetlen tájékoztatását szolgálják a tanulógyűlések, melyek időpontját a tanév helyi rendje tartalmazza. A tanulók nagyobb közösségének kérésére 30 napon belül rendkívüli tanulógyűlést kell szervezni. A jogszabályban meghatározott „tanulók nagyobb közösségének” számít az iskolával tanulói jogviszonyban lévő tanulók legalább 50%-a + 1 fő.

 

A tanulói véleménynyilvánítás rendje
Az iskola diákjai véleményüket megfogalmazhatják, és azoknak hangot adhatnak a megfelelő formában és helyen:
    - az osztályfőnöki órán,
    - a diákönkormányzat képviselői útján.
Az észrevételekkel megkeresett személyeknek (tanár, nevelő, osztályfőnök, igazgatóhelyettes, igazgató) a felvetődött kérdésekre ésszerű határidőn – de legkésőbb az államigazgatási eljárás szabályaiban foglalt 30 napon - belül a szóbeli kérdésre, észrevételre szóban, az írásbeli kérdésre, észrevételre írásban érdemi választ kell adniuk.

 

A tanulók érdekképviselete
A tanulók érdekképviseleti szerve a Diákönkormányzat. A diákok közösségi jogainak gyakorlása során a diákközösséget alapvetően az iskolai Diákönkormányzat képviseli.
Az iskolai Diákönkormányzat felépítését és működési feltételeit a Köznevelési törvény és a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A Diákönkormányzat az osztályok diákképviselőiből és a diákönkormányzatot segítő tanárból áll. A Diákönkormányzat diák-tisztségviselőit saját Szervezeti és Működési Szabályzata alapján maga választja. A Diákönkormányzatot az intézmény igazgatója által megbízott pedagógus segíti.
A Diákönkormányzatnak döntési joga van a tanév során egy tanítás nélküli munkanap programjának kialakításában. Erre vonatkozó kérésüket a nevelőtestület munkatervi értekezletén a segítő pedagóguson keresztül terjeszthetik elő.
A tanulóknak jogukban áll részt venni az iskolai Diákönkormányzat ülésein.
A Diákönkormányzat vezetőségének joga, hogy minden tantestületi és iskolaszéki ülés azon szakaszán, amely a diákság iskolai közösségi életét érintő ügyeivel foglalkozik, tanácskozási joggal részt vegyen.
A Diákönkormányzat képviselőinek és vezetőségének kötelessége a hozzájuk eljuttatott vélemények továbbítása az illetékesek felé.

 

Diákkörök
A tanulók érdeklődésüknek, szabadidős tevékenységüknek megfelelően diákköröket hozhatnak létre. A diákkör létrehozását legalább 20 tanuló teheti meg. A diákkör működését a diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója engedélyezheti. Amennyiben a diákkör működése az iskola Pedagógiai Programjával, Szervezeti és Működési Szabályzatával vagy magasabb rendű jogszabállyal ellentétes, működését az igazgató megszüntetheti.

 

Diákönkormányzat 2011/2012-es tanévi beszámolója  

Diákönkormányzat 2012/2013-as tanévi munkaterve


 

ugrás a lap telejére

  • Elérhetőségek
  • 1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-31.
  • Tel.: 333-4913
  • Igazgató tel.: 313-7417
  • Mobil tel: 06-30/297-1185
  • Email: info@vajdaiskola.hu
weblap készítés