englishdeutschitaliano
Letölthető dokumentumok - Szakmai dokumentumok

HPP

A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola küldetésnyilatkozata

Iskolánk oktató-nevelő munkájának alapvetését intézményünk névadója, Vajda Péter író-költő gondolataiban találtuk meg:

"Ha valami felül kételkedtek, folyamodjatok tanítótokhoz és ő eloszlatandja kétségteket; ha bajotok van, fedezzétek fel előtte és ő mint barátotok tanáccsal és tettel segítend; ha a czél és eszközökre nézve nem vagytok tisztában magatokkal, folyamodjatok hozzá és ő gyámolítand benneteket, irányozza pályátokat, s az eszközök dolgában segedelmet nyújtand."

"Szóval barátaim, a tanító és tanítványok között bizodalom szükséges."

 

1. Alapvetések

1.1. Hitvallásunk

A legszebb, legfelemelőbb hivatás: az ember szolgálata. S ha az ember még fiatal, kiszolgáltatott gyermek, e hivatás még nagyobb felelősséget ró választójára. A pedagógus, az iskola hatása ugyanis emberi sorsokat befolyásol, dönt el. Ennek lelkiismereti terheit hordozza a Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola tantestülete is. Mindezek tudatában alakítjuk, jobbítjuk iskolánk pedagógiai rendszerét, formáljuk iskolai kultúránkat. Nehéz időket éltünk meg és élünk meg ma is, hisz gyermek-és emberközpontú törekvéseinket az iskolán kívüli világ nem mindig fogadja megértéssel. Nehéz tudomásul venni a közös munkánk eredményességét és a pedagógusok létfeltételeit is veszélyeztető anyagi gondokat, s az ifjúság jövőjét fenyegető szakmai hibákat. Talán mindezeket ellensúlyozzák törekvéseink, hogy iskolánk belső világa - erkölcsi értékrendünknek megfelelően - gyermekközpontú legyen, hogy egymás elfogadására, megbecsülésére, szeretetére épüljön.

1.2. Iskolakoncepciónk

Iskolakoncepciónk vezérfonala a humánum, minden fázisában arra törekedtünk, hogy a gyermek optimális személyiségfejlődését szolgáló emberi esélyegyenlőségen alapuló képzési rendszert dolgozzunk ki, s folyamatosan jobbítsuk azt. Koncepciónk klasszikus emberi értékekre épül, de modern életközi normatívákat is közvetít. Megalkotója egy olyan elkötelezett, hivatásszerető, szakmailag jól felkészült tanári testület, amelynek hitvallása ez s töretlenül fáradozik a megvalósításán. A külső tényezők: társadalmi folyamatok, oktatáspolitikai változások, önkormányzati hozzáállás stb. csupán a keretet, a mozgásteret határozzák meg. Modern felfogású iskolavezetésünk gondoskodik a külső lehetőségek maximális kihasználásáról, biztosítja a belső erőforrások mozgósítását, optimális kiaknázását. Iskolafilozófiánknak a kiindulópontja, a vezérlője a gyermek, hisz iskolánk szintjén minden őérte történik. Aktív részese és alakítója a szülő, aki a nevelés, a gyermeki személyiség fejlődésének a folyamatában a legfontosabb szerepet játssza, s a legnagyobb felelősséget viseli. Az iskola a szülő partnere ebben a folyamatban, a tudásgyarapítással is a személyiség-formálás lehetőségeit szolgálva és gazdagítva. Közös munkánk csak úgy lehet eredményes, ha az "iskolahasználók" köre: a diákok, a szülők és a pedagógusok együttműködve, közös erkölcsi alapvetéssel, mindannyiunk megelégedésére élnek és dolgoznak együtt.

1.3. Alapértékeink

Pedagógiai programunk alapja egy olyan értékrend, amelynek megfogalmazása - s egyben tudatosítása - közös munkánk eredménye.
Alapértékeknek tekintjük a következőket:
- gyermekközpontúság,
- nyitottság, korszerűség,
- klasszikus értékek közvetítése a műveltség és az erkölcs területén,
- képességek szerinti fejlesztés (a szervezeti lehetőségeken belül),
- a kultúra mint létmód,
- humán szocializáció,
- tudatos életvitel,
- harmonikus személyiségfejlesztés,
- hagyományőrzés és teremtés,
- nemzeti öntudat,
- élő kapcsolat Európával

 

A Pedagógiai Program főbb fejezetei a következők:

A VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA

1. ALAPVETÉSEK
1.1. HITVALLÁSUNK
1.2. ISKOLAKONCEPCIÓNK
1.3. ALAPÉRTÉKEINK
2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA
2.1. AZ ISKOLA ADATAI
2.2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE
2.3. AZ ISKOLAI OKTATÓ-NEVELő MUNKA EREDMÉNYEI
2.4. AZ OKTATÓ-NEVELőMUNKA SZEMÉLYI FELTÉTELEI
2.5. AZ OKTATÓ-NEVELőMUNKA TÁRGYI FELTÉTELEI
3. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA
3.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELő-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI
3.1.1. Pedagógiai alapelvek
3.1.2. Nevelési-oktatási célok
3.1.3. Feladatok
3.1.4. A nevelő-oktató munka eszközei és eljárásai
3.1.5. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, oktató-nevelő munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke
3.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK
3.2.1. Nevelési elveink
3.2.2. Speciális feladatok
3.2.3. A tanítási-tanulási folyamat irányítása
3.3. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
3.3.1. Hon- és népismeret
3.3.2. Nyitottság a különböző életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt
3.3.3. Nemzetközi kapcsolatok ápolása
3.3.4. Kommunikációs kultúra
3.3.5. Elfogadó és segítőkész magatartás
3.3.6. Hagyományok
3.4. A BEILLESZKEDÉSI ÉS MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGő PEDAGÓGIAI FELADATOK
3.4.1. Megelőzés szempontjából
3.4.2. Már kialakult probléma esetén
3.5. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTő TEVÉKENYSÉGEK
3.6. A GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK
3.6.1. Feladatunk
3.6.2. Helyzetfelmérés
3.6.3. Szervezési feladatok
3.6.4. Prevenciós munka
3.6.5. Szociális jellegű feladatok
3.7. A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTő PROGRAMOK
3.8. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTő TEVÉKENYSÉGEK
3.8.1. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása
3.8.2. Képesség-kibontakoztató és tehetséggondozó programok szervezése Nemzeti, etnikai kisebbségi program
3.8.3. Pályaorientációs tevékenység
3.8.4. Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről
3.8.5. Helyi, regionális és országos támogatások megszerzésének ösztönzése
3.8.6. A napközis és tanulószobai ellátás népszerűsítése
3.8.7. Kapcsolatfelvétel a szakszolgáltató intézményekkel
3.8.8. A tankönyvtámogatás elveinek, és mértékének meghatározása
3.8.9. Táborozási hozzájárulások
3.9. A SZÜLő, A TANULÓ ÉS A PEDAGÓGUS EGYÜTTMUKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETőSÉGEI  
3.9.1. A szülői közösség
3.9.2. A szülők és a pedagógusok kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatának, együttműködésének kiépítése
3.9.3. Az iskolaszék
3.10. AZ ISKOLA KAPCSOLATRENDSZERE
3.10.1. Közvetlen kapcsolatok
3.10.2. Külföldi kapcsolatok
3.11. AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA
3.11.1. Az egészségnevelés célja
3.11.2. Az egészségfejlesztés iskolai területei
3.11.3. A mindennapi testedzés lehetősége
3.11.4. A tanulás egészséges környezete
3.11.5. Egyéb lehetőségek
3.12. AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA
3.12.1. Helyzetkép, helyzetelemzés (helyi értékek)
3.12.2. Jövőkép
3.12.3. Célrendszer
3.12.4. A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése
3.12.5. Tanulásszervezés, tartalmi keretek, módszerek
3.12.6. Tanórán kívüli és tanórai foglalkozások
3.12.7. Nem hagyományos tanórai és tanórán kívüli komplex foglalkozások
3.12.8. A városi környezeti nevelés lehetőségei
3.12.9. A környezeti nevelésben használható módszerek
3.12.10. Résztvevők és erőforrások
3.12.11. Kommunikáció
3.12.12. A környezeti nevelési program minőségbiztosítása
3.12.13. Továbbképzés
3.13. A FOGYASZTÓVÉDELMI OKTATÁS TERVE
3.13.1. A fogyasztóvédelmi oktatás célja
3.13.2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei
3.13.3. A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban
3.13.4. Módszertani elemek
3.14. AZ ISKOLA OKTATÁSI KÍNÁLATA
3.14.1. Általános képzések
3.14.2. Emelt szintű képzések
3.14.3. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása
3.15. AZ ISKOLA MűKÖDÉSE
3.15.1. Tanórai foglalkozások
3.15.2. Tanórán kívüli foglalkozások
3.15.3. Tömegsport, iskolai sportkör
3.15.4. Tanulmányi kirándulások és erdei iskola, táborozások
3.15.5. A tanítás munkarendje
4. A VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA HELYI TANTERVE
4.1. AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI
4.2. AZ ÉVFOLYAMISMÉTLÉS FELTÉTELEI
4.3. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI
4.3.1. A tanulói értékelés formái
4.3.2. A magatartás és szorgalom minősítése iskolánkban
4.3.3. Az írásbeli beszámoltatások formái és rendje, az értékelésben betöltött szerepe
4.3.4. Az otthoni felkészüléshez előírt szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai
4.3.5. A minősítés rendje és formái 
4.4. A TANKÖNYVKIVÁLASZTÁS VALAMINT A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELő-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTő ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI  
4.5. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK
4.6. A GYÓGY- ÉS KÖNNYÍTETT TESTNEVELÉSI FOGLALKOZÁSOK MEGSZERVEZÉSE
5. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE, ÉRTÉKELÉSE ÉS FELÜLVIZSGÁLATA
6. A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGA
7. A PEDAGÓGIAI PROGRAM LEGITIMÁCIÓJA

 

A részletes Nevelési Program ITT letölthető! 

A Nevelési Program mellékletei a sportágakra vonatkozóan: atlétika, floorball, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, férfi torna, női torna, úszás.

A helyi tanterv ITT letölthető!

Függelék
 

ugrás a lap telejére

  • Elérhetőségek
  • 1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-31.
  • Tel.: 333-4913
  • Igazgató tel.: 313-7417
  • Mobil tel: 06-30/297-1185
  • Email: info@vajdaiskola.hu
weblap készítés