englishdeutschitaliano
Letölthető dokumentumok - Szakmai dokumentumok

Tankönyvellátás

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 2015-2016.

A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának beszedése az Ntt. 1. § (2) bekezdése értelmében állami közérdekű feladat, amelyet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában kijelölt szerv (a továbbiakban: Könyvtárellátó) lát el.
A Könyvtárellátó a meghatározottak szerint az állami intézményfenntartó központ (a továbbiakban: központ) fenntartásában működő iskolák tankönyvellátása vonatkozásában a központtal tankönyvellátási szerződést köt. Az iskolai tankönyvrendelést az iskola a fenntartója egyetértésének beszerzését követően közvetlenül a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg.
A tankönyvrendeléseket a Könyvtárellátó a tankönyvrendelési határidőtől számított tíz napon belül összesíti, és az adott tanévi tankönyvellátásban érintett kiadónak továbbítja. A kiadó a Könyvtárellátótól kapott megrendeléseket öt napon belül a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus rendszeren keresztül a Könyvtárellátónak visszaigazolja, amiről a Könyvtárellátó a rendelést leadó intézményeket értesíti.

2015. január 10-éig: Az intézmény vezetője felméri, hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni. E felmérés során a szülőket tájékoztatjuk, hogy kik jogosultak térítésmentes tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre, továbbá, hogy az iskolának lehetősége van-e további kedvezmény nyújtására, és mely feltételek fennállása esetén lehet azt igénybe venni.

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

  • a családi pótlék (iskoláztatási támogatás) folyósításáról szóló igazolás,
  • tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, (A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági folyószámla-kivonatot, a postai igazolószelvényt.)
  • a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakértői véleménye,
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

Az iratok bemutatásának tényét a tankönyvfelelős rávezeti az igénylőlapra.

Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérés a beiratkozás napjáig történik meg.

2015. január 20-áig: Az intézményvezető tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolai szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot a felmérés eredményéről, és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.

2015. április 30: Az iskolai tankönyvrendelés leadásának a határideje április utolsó munkanapja.

Intézményi tankönyvfelelősök neve: Deme Orsolya és Filep Mária

Az iskola a hit- és erkölcstanoktatáshoz a bevett egyház által alkalmazott tankönyvekre vonatkozó rendelését tankönyvenként és egyházanként összesítve küldi meg a Könyvtárellátó részére. A Könyvtárellátó az adott egyházra vonatkozó adatok összesítését követően megküldi az adatokat az érintett bevett egyház számára. A hit- és erkölcstanoktatáshoz alkalmazott tankönyvek beszerzéséről és az iskolákhoz tanévkezdésre történő eljuttatásáról a bevett egyház gondoskodik. A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tennie, hogy azt a szülők megismerjék.
A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel véleménynyilvánítási joggal rendelkezik.
A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani.

Az iratok bemutatásának tényét a tankönyvfelelős rávezeti az igénylőlapra.

Az iskola a honlapján hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját és az igénylés elbírálásának elveit. A tankönyvtámogatás mértékét - a vonatkozó törvényi rendelkezések és fenntartói rendeletek alapján – az iskola gyermekvédelmi felelősei számítják ki. Az elbírálás alapjául a családokban az egy főre jutó jövedelem, illetve a család általános szociális és egészségi helyzete a meghatározó.
(Házirend 2.§)

2015. június 30: A tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők feltüntetésének határideje. Módosításra és pótrendelésre akkor kerülhet sor, ha a módosítás oka az osztálylétszám változása vagy az adott tanévi tankönyvjegyzék a határidőt követően újabb tankönyvvel, pedagógus-kézikönyvvel egészült ki, és az iskola a fenntartója engedélyével ezek közül választott.

Tankönyvek átvétele: 2015. szeptember 1.
(Az iskolától ingyenesen kapott tankönyveket a tanulói jogviszony tanév közben történő megszűnése esetén vissza kell szolgáltatni.)

2015. szeptember 5: Az intézményi pótrendelés leadásának a határideje.  

ugrás a lap telejére

  • Elérhetőségek
  • 1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-31.
  • Tel.: 333-4913
  • Igazgató tel.: 313-7417
  • Mobil tel: 06-30/297-1185
  • Email: info@vajdaiskola.hu
weblap készítés