Küldetésnyilatkozat

Iskolánk oktató-nevelő munkájának alapvetését intézményünk névadója, Vajda Péter író-költő gondolataiban találtuk meg:

 „Ha valami felül kételkedtek, folyamodjatok tanítótokhoz és ő eloszlatandja kétségteket; ha bajotok van, fedezzétek fel előtte és ő mint barátotok tanáccsal és tettel segítend; ha a czél és eszközökre nézve nem vagytok tisztában magatokkal, folyamodjatok hozzá és ő gyámolítand benneteket, irányozza pályátokat, s az eszközök dolgában segedelmet nyújtand. Szóval barátaim, a tanító és tanítványok között bizodalom szükséges.”

A legszebb, legfelemelőbb hivatás: az ember szolgálata. S ha az ember még fiatal, kiszolgáltatott gyermek, e hivatás még nagyobb felelősséget ró választójára. A pedagógus, az iskola hatása ugyanis emberi sorsokat befolyásol, dönt el. Ennek lelkiismereti terheit hordozza a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola tantestülete is. Mindezek tudatában alakítjuk, jobbítjuk iskolánk pedagógiai rendszerét, formáljuk iskolai kultúránkat. Nehéz időket éltünk meg és élünk meg ma is, hisz gyermek- és emberközpontú törekvéseinket az iskolán kívüli világ nem mindig fogadja megértéssel. Nehéz tudomásul venni a közös munkánk eredményességét és a pedagógusok létfeltételeit is veszélyeztető anyagi gondokat, s az ifjúság jövőjét fenyegető szakmai hibákat. Talán mindezeket ellensúlyozzák törekvéseink, hogy iskolánk belső világa – erkölcsi értékrendünknek megfelelően – gyermekközpontú legyen, hogy egymás elfogadására, megbecsülésére, szeretetére épüljön.

Iskolakoncepciónk vezérfonala a humánum, minden fázisában arra törekedtünk, hogy a gyermek optimális személyiségfejlődését szolgáló emberi esélyegyenlőségen alapuló képzési rendszert dolgozzunk ki, s folyamatosan jobbítsuk azt. Koncepciónk klasszikus emberi értékekre épül, de modern életközi normatívákat is közvetít. Megalkotója egy olyan elkötelezett, hivatásszerető, szakmailag jól felkészült pedagógustestület, amelynek hitvallása ez s töretlenül fáradozik a megvalósításán. A külső tényezők: társadalmi folyamatok,

oktatáspolitikai változások, önkormányzati hozzáállás, tankerület, stb. csupán a keretet, a mozgásteret határozzák meg. Modern felfogású iskolavezetésünk gondoskodik a külső lehetőségek maximális kihasználásáról, biztosítja a belső erőforrások mozgósítását, optimális kiaknázását.

Iskolafilozófiánknak a kiindulópontja, a vezérlője a gyermek, hisz iskolánk szintjén minden érte történik. Aktív részese és alakítója a szülő, aki a nevelés, a gyermeki személyiség fejlődésének a folyamatában a legfontosabb szerepet játssza, s a legnagyobb felelősséget viseli.

Iskolakoncepciónk meghatározó eleme a sportiskolai képzés, a művészeti nevelés és az egészséges életmódra nevelés. Iskolánk közoktatási típusú sportiskola módszertani központ, az  örökös Ökoiskola-hálózat tagja. Nevelőmunkánk kitüntetett területe a fenntartható fejlődés filozófiájának átadása, az egészségtudatos életmód kialakítása.

Az iskola a szülő partnere ebben a folyamatban, a tudásgyarapítással is a személyiség-formálás lehetőségeit szolgálva és gazdagítva. Közös munkánk csak úgy lehet eredményes, ha az “iskolahasználók” köre: a diákok, a szülők és a pedagógusok együttműködve, közös erkölcsi alapvetéssel, mindannyiunk megelégedésére élnek és dolgoznak együtt.